Tag Archive for 'แผนที่และลูกโลก'

จำหน่ายสินค้าแผนที่และลูกโลกสำหรับวิเคราะห์และวิจัยทางการตลาด ของผรั่งเศส

ประโยชน์ของแผนที่นั้นมีมากมายที่สามารถนำมาใช้ได้หลายๆด้าน อาทิเช่น 1. ประโยชน์ทางด้านการเมือง แผนที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐหลายสาขา ส่วนใหญ่และที่ปรากฏชัดเจน คือ งานด้านภูมิศาสตร์การเมือง งานด้านภูมิรัฐศาสตร์ นำมาพิจารณาในด้านส่วนประกอบคงที่ หรือส่วนประกอบไม่คงที่ สำหรับภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติการของรัฐทางการเมือง และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ นักภูมิรัฐศาสตร์จำเป็นต้องมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ซึ่งจะขาดเสียมิได้ คือ “แผนที่” นักภูมิศาสตร์ชั้นสูง จะต้องมีความรู้ในกิจการแผนที่เป็นอย่างดี มีความสามารถในการอ่านแผนที่ จึงจะสามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ได้อย่างกว้างขวาง สามารถวางแผนดำเนินการเตรียมรับ หรือแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง สภาพทางภูมิรัฐศาสตร์จึงเกี่ยวข้องกับแผนที่มากที่สุดแนวพรมแดนระหว่างประเทศ นักภูมิรัฐศาสตร์ที่ขาดเข้าใจเรื่อง แผนที่ 2.  ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพนั้น แผนที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติเช่นกัน ต้องใช้แผนที่เป็นเครื่องมือในการวางแผนและการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ดังเช่น การดำเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำโขง ของสภาเศรษฐกิจและสังคมองค์การสหประชาชาติ แผนที่เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ และจำเป็นเร่งด่วนอันดับแรกที่จะต้องผลิตขึ้นมาเพื่อการใช้งาน เริ่มตั้งแต่ในขั้นการวางแผน ตลอดจนถึงขั้นปฏิบัติการตามแผน เพราะบริเวณดังกล่าวยังไม่มีแผนที่ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการดำเนินงานแผนที่ที่จัดทำขึ้นตามโครงการนี้จัดเป็นอุปกรณ์สำคัญยิ่งของเจ้าหน้าที่วางแผนและปฏิบัติการให้บรรลุตามเป้าหมาย ขณะเดียวกันองค์การสหประชาชาติยังได้มีมติเสนอแนะให้รัฐบาลของประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติจัดทำแผนที่มาตราส่วนต่าง ๆ ขึ้นใช้ในประเทศของตน โดยสหประชาชาติให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำวิธีดำเนินการจัดทำแผนที่ พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมเกี่ยวกับกิจการแผนที่สำหรับภูมิภาคขึ้น โดยมุ่งหมายที่จะหาวิธีการในการพิจารณากิจการแผนที่ของภูมิภาคให้เข้าสู่มาตรฐาน และมีแผนที่ใช้งานอย่างเพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคนั้น ๆ 3. ประโยชน์ทางด้านการทหาร มีคำกล่าวในวงการทหารว่า “แผนที่เป็นเครื่องมือรบชิ้นแรกของทหาร” การพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์ทางการทหารของชาติ จำเป็นต้องแสวงหาข้อมูล ใช้ประกอบการพิจารณาก่อนการวางแผน ข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ […]