Tag Archive for 'บทบาทในการการดูแลจัดการศึกษาและฝึกอบรม'

บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ เน้นความสำคัญที่จะดูแลจัดการการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนในความดูแลของ ก.พ. ในต่างประเทศ ให้สามารถสำเร็จการศึกษาและฝึกอบรมได้ตามแผนการศึกษาและระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด โดยมีปัญหาและอุปสรรคน้อยที่สุด บทบาทในการการดูแลจัดการศึกษาและฝึกอบรมของนักเรียนทุนรัฐบาล บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนทุนส่วนตัว มีดังนี้ 1. ดูแลจัดการศึกษาให้คำแนะนำปรึกษาวางแผนโครงการศึกษา และการดำเนินการเกี่ยวการศึกษา ให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ซึ่งศึกษา และฝึกอบรม ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมาพันธรัฐสวิส ตามโครงการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ราชการกำหนด จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา หรือ ฝึกอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด บทบาทสำคัญดังกล่าวนี้ประกอบด้วยวิธีการดูแลจัดการการศึกษา ดังนี้ 1.1 ค้นหาและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สถาบันการศึกษา การสมัครสถานศึกษา ระยะเวลา เอกสารการสมัคร การแปลและรับรองเอกสารประกอบการสมัคร การออกหนังสือราชการต่างๆ เช่น หนังสือรับรองการเงิน ฯลฯ 1.2 ติดตามผลการสมัครสถาบันการศึกษา รวมทั้งการเจรจาต่อรองกับทางสถาบันการศึกษาในกรณีที่ไม่ตอบรับหรือมีคุณสมบัติไม่เพียงพอ 1.3 ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการหาที่พัก และบริการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หรือระเบียบท้องถิ่น เช่น การขอวีซ่าการขอต่อหนังสือเดินทาง การเปิดบัญชีธนาคาร การมีโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท การหาที่พัก การค้ำประกันที่พัก และการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน […]