Tag Archive for 'ตลาดฝรั่งเศส'

สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศฝรั่งเศสและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย

ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยของชาวฝรั่งเศสลดลงใน ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวฝรั่งเศสคำนึงถึงมูลค่าของเงินมากขึ้น เพื่อใช้จ่ายอย่างประหยัด จึงต้องหาช่องทางในการเข้าทำตลาด เช่น การอาศัยอยู่ในบ้านคนเดียวมีเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการค้าปลีกเขตเมืองนิยมซื้อของในร้านค้า โดยกว่าร้อยละ 40 ของผู้บริโภคต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อเป็นหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เช่น การประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย สื่อสิ่งพิมพ์ และการบอกกล่าวแบบปากต่อปาก เป็นช่องทางที่ชาวฝรั่งเศสนิยมใช้หาข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ขณะที่ร้อยละ 5 เท่านั้นที่ให้ความสนใจกับการโฆษณาทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ผู้บริโภคชาวฝรั่งเศสจะหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าที่ตนเองไม่รู้จัก ไม่มีข้อมูล หรือมีข้อมูลแต่ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อ หรือเปรียบเทียบราคาสินค้ากับระดับคุณภาพที่เหมาะสมเป็นสำคัญ การส่งออกของอาเซียนหลายประเทศมายังตลาดฝรั่งเศสมีการเติบโตอย่างมาก แม้ในสถานการณ์เศรษฐกิจเช่นนี้ นอกจากสิงคโปร์ (ซึ่งประเมินการส่งออกได้ยาก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการ Re-export) เวียดนาม กัมพูชา และพม่า ซึ่งมีต้นทุนแรงงานต่ำ ได้เปรียบในฐานะเป็นผู้ส่งออกสินค้าราคาถูก เพราะตลาดฝรั่งเศสซึ่งมีกำลังซื้อลดลง รวมทั้งผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกที่ลดกำไรลดลงต้องการสินค้าราคาถูก แต่มีข้อสังเกตว่าปี 2555 เป็นปีแรกที่มูลค่าการนำเข้าจากเวียดนามสูงกว่าการนำเข้าจากไทย เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้นำเข้าฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับราคาเป็นอย่างมาก ต้นทุนที่สูงกว่าของไทยจึงส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับฝรั่งเศสได้ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง แม้จะสะดุดกับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปและส่งผลต่อกำลังซื้อบ้าง  จากสถิติปี 2554  มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมีรวมประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2553 […]

ฝรั่งเศสเดินหน้าแสวงหาตลาดและพันธมิตรทางการค้า

ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยของชาวฝรั่งเศสลดลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวฝรั่งเศสคำนึงถึงมูลค่าของเงินมากขึ้นเพื่อใช้จ่ายอย่างประหยัด จึงต้องหาช่องทางในการเข้าทำตลาด เช่น การอาศัยอยู่ในบ้านคนเดียวมีเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการค้าปลีกเขตเมืองนิยมซื้อของในร้านค้า โดยผู้บริโภคต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อเป็นหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เช่น การประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย สื่อสิ่งพิมพ์ และการบอกกล่าวแบบปากต่อปาก เป็นช่องทางที่ชาวฝรั่งเศสนิยมใช้หาข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ผู้บริโภคชาวฝรั่งเศสจะหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าที่ตนเองไม่รู้จัก ไม่มีข้อมูล หรือมีข้อมูลแต่ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อ บรรจุภัณฑ์เป็นกุญแจสำคัญในการเข้าทำตลาดฝรั่งเศส โดยต้องมีรายละเอียดและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนแล้ว บางครั้งการใช้ภาษาไม่ถูกต้องจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ดังนั้นผู้ผลิตไทยอาจใช้ประโยชน์จากช่วงที่ผู้บริโภคชาวฝรั่งเศสมีกำลังซื้อลดลง นำเสนอสินค้าระดับกลางในราคาที่น่าสนใจ อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจเช่นนี้ รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวฝรั่งเศสที่มีอายุมากที่มองหาสินค้าเพื่อสุขภาพ และสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวก ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูง มีความมั่งคั่ง ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 1940 ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรม มีการตั้งโรงงานมากมายตามเมืองสำคัญต่างๆทั่วประเทศ ธุรกิจด้านบริการถูกจัดให้มีบทบาทในสังคมฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน ซึ่งปัญหาการว่างงานเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของฝรั่งเศส ซึ่งรัฐบาลทุกชุดให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การออกมาตรการลดชั่วโมงการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายลงจากสัปดาห์ละ 39 ชั่วโมง เหลือ 35 ชั่วโมงซึ่งจะทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น เป็นต้น ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของฝรั่งเศสน่าจะปรับตัวดีขึ้น ยังคงเดินหน้าแสวงหาตลาดและพันธมิตรทางการค้าที่มีศักยภาพในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เทคโนโลยีการผลิต หรือการวิจัยและพัฒนา คาดการณ์ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะปรับเพิ่มเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นร้อยละ 1 โดยมีปัจจัยหนุนจากการปฏิรูปแรงงานและแรงกระตุ้นในการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งการลดรายจ่ายที่ลดลงและการปรับลดภาษีธุรกิจ […]